Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının çalışma esaslarıyla ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere alınacak turizm payı oranları belirlendi. 

“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Teşkilatı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, merkezi İstanbul’da olacak ajans, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Danışma Kurulu ve ajansın görevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan hizmet birimlerinden oluşacak.

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve iştirakleriyle havalimanı ve terminal işletmelerinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu, İcra Kurulu ve Danışma Kurulu üyeleri ile Genel Müdürün eşleri, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar hısımları, evlatlıkları, evlat edinenleri, ortakları ve yasal danışmanları ile şirketlerine ajansın asli faaliyetleri kapsamında iş verilmeyecek.

Yönetim Kurulu, bakanlık tarafından belirlenen turizm strateji ve politikaları doğrultusunda ajansın faaliyet alanları kapsamında tüm iş ve işlemlere yönelik kararları alacak, ajansın bütçesini, yıllık programını, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri karara bağlayacak, ajans bütçesini bakan onayına sunacak.

Ayrıca ajansın Genel Müdürünü atayıp görev ve yetkileri ile harcama limitlerini belirleyecek Yönetim Kurulu, personel istihdamına ilişkin hususlarla aranacak şartlara ilişkin karar alacak, faaliyetlere ilişkin hazırlanan 6 aylık ara raporla yıllık faaliyet raporunu onaylayıp bir örneğini bakanlığa gönderecek.

Başkanın çağrısı üzerine, en az 3 ayda bir kez olmak üzere ve en az 9 üyenin katılımıyla toplanacak Yönetim Kurulu, kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alacak.

Seyahat acentaları temsilcisi hariç olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinden seçim ile belirlenenlerin görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre, seçimlerin yapıldığı yılı takip eden yılın başından itibaren hesaplanacak. Yeni üye göreve başlayıncaya kadar eski üye görevine devam edecek.

Kamu görevine atanan, milletvekili veya belediye başkanı olarak seçilen kişilerin Yönetim Kurulu üyelikleri kendiliğinden sona erecek.

Yönetim Kurulunun seçimle belirlenecek üyeleri için seçimler, elektronik ortamda ajans bünyesinde yer alan veri tabanından alınan seçme ve seçilme yeterliliğine sahip olanları gösteren güncel listeler esas alınarak ve bakanlık temsilcisinin gözetiminde yapılacak.

Seçimde siyasi partiler, sendikalar ve sendika üst kuruluşları aday gösteremeyecek, belirli adayların leh ve aleyhlerinde faaliyette bulunamayacak ve propaganda yapamayacak.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

İcra Kurulunun görevleri

İcra Kurulu, Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemleri yürütecek, ajans faaliyetlerine ilişkin olarak bakanlık ile gerekli koordinasyonu sağlayacak. Ajansın bütçesini, yıllık programını hazırlayacak, yıllara sari harcama yapılacak proje ve diğer işlemleri belirleyecek İcra Kurulu, bunları Yönetim Kurulunun onayına sunup gerçekleşmelerini takip edecek ve ajansın denetimini bağımsız denetim kuruluşuna yaptıracak.

Kurul, başkanın çağrısı üzerine, ayda en az 2 kez olmak üzere ve en az 3 üyenin katılımıyla toplanacak ve kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alacak. İcra Kurulu, Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanacak, Bakan Yardımcısının katılamadığı toplantılara Tanıtma Genel Müdürü başkanlık edecek.

Genel Müdür Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak üzere gerekli iş ve işlemleri yapmak, takip etmek ve İcra Kuruluna rapor sunmak, hizmet birimleri ve ajans faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak,  turizm sektörü başta olmak üzere reklam, tanıtım ve halkla ilişkilerle ilgili sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerini yönetmek, yürütülen tanıtım faaliyetlerinin etkinliğini ölçmek, planlanan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yön vermek amacıyla bakanlıkla iş birliği halinde ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli verileri sağlamak, bu verileri raporlamak ve başta bakanlık olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, ajansın idari iş ve işlemlerini yürütmek, Yönetim Kurulunca kendisine verilen yetkiler çerçevesinde diğer iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu olacak.

Danışma Kurulu

Danışma Kurulunun üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Otelciler Birliğini temsilen birlik başkanları, Türkiye Otelciler Federasyonunu temsilen federasyon başkanı, dönüşümlü görev yapmak üzere otel yöneticileri derneklerinden en fazla üyesi olan iki derneğin birini temsilen dernek başkanı, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği ile Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneğini temsilen dernek başkanlarından oluşacak.

Yönetim Kuruluna ve İcra Kuruluna danışmanlık edip tavsiyelerde bulunacak Danışma Kurulu, yılda en az 4 kez olmak üzere gerekli görülen hallerde Kurul Başkanının çağrısıyla toplanacak.

Danışma Kurulunca bilgi, tecrübe ve uzmanlığından yararlanılabileceği düşünülen kişi veya kurum ve kuruluşların temsilcileri toplantıya çağırılabilecek.

En az 5 üyenin katılımıyla toplanacak ve tavsiye kararlarını çoğunlukla alacak Danışma Kurulu, kendisine verilen görevleri sorumluluğu altında tarafsız ve bağımsız olarak yerine getirecek.

Ajansın faaliyetleri kapsamında Danışma Kuruluna veya üyelerine icrai veya idari nitelikte bir görev verilmeyecek. Ajansın diğer organlarına verilen görev ve yetkiler, herhangi bir kapsam veya surette Danışma Kuruluna devredilemeyecek. Danışma Kurulu üyeliği ile Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği birleşemeyecek.

Ajansta, 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi personel istihdam edilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına ve geçici personel görevlendirilmesine dair mevzuat hükümleri ajans tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacak.

Ajansın seçimle belirlenecek Yönetim Kurulu üyelerinin ilk seçim işlemleri, 31 Aralık 2019   itibarıyla tamamlanacak ve bu üyeler 1 Ocak 2020 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Turizm payı

“Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Bütçesinin Hazırlanması, Uygulanması, Harcamaların Yapılması ve Muhasebeleştirilmesi ile Turizm Payının Alınmasına İlişkin Yönetmelik”le de ajansın kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerin finansmanında kullanılmak üzere alınacak turizm payları belirlendi.

Buna göre, bileşik tesisler ile konaklama tesislerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde 7,5 oranında pay alınacak.

Kış turizmine yönelik faaliyet gösteren konaklama tesisleri, yan üniteleri ve mekanik tesis işletmelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşundan termal olduğuna dair uygunluk yazısı verilen konaklamalı termal tesisler işletmelerinin, bünyesinde Sağlık Bakanlığınca tanımlanan ve uygunluk yazısı verilen sağlık merkeziyle konaklama tesisi bulunan sağlıklı yaşam tesis işletmelerinde sadece konaklama tesisi işletmelerinin, konaklama içeren kırsal turizm tesisleri (dağ evi, köy evi, çiftlik evi, yayla evi ve oberj) ve kamping işletmelerinin, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’te tanımlanan nitelikli spor turizmi tesisi işletmelerinin faaliyetleri üzerinden tahsil edilecek turizm payı yüzde 50 indirimli uygulanacak. İndirim uygulanacak tesislerin bakanlıktan tahsisli olup olmadığına bakılmayacak.

Kamu idarelerince işletilen konaklama tesisleriyle kış turizmine yönelik faaliyet gösteren ve kamu idarelerince işletilen mekanik tesis işletmelerinden turizm payı alınmayacak.

Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri ile deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçları işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde 7,5 oranında turizm payı alınacak.

Turizm payı, seyahat acentalarının işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan işletme ruhsatı ile taşımacılık faaliyetlerinde bulunan havayolu işletmelerinin (balon, hava taksi gibi işletmeler dahil)  faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden on binde 7,5 oranında belirlendi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinin işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu ticari işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden binde 2 oranında turizm payı alınacak.

Ajansın bütçesi, yıllık program ve faaliyetler dikkate alınarak İcra Kurulu tarafından bir yıllık olarak hazırlanacak ve her yıl ağustos ayı sonuna kadar Yönetim Kuruluna sunulacak. Yönetim Kurulunca incelendikten sonra uygun bulunan ajansın bütçesi bakan onayıyla yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

ÖNERİ: Tekirdağ’da Sonbahar Güzelliği

 


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

BuTatilde
Yazımızı beğendiyseniz paylaşarak ve sosyal medya hesaplarımızı takip ederek bize destek olabilirsiniz. En sıcak turizm haberlerini ve en güzel seyahat yazılarını sizler için paylaşmaya her zaman devam edeceğiz.

0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının Çalışma Esasları Belirlendi

Yazı Formatı Seçiniz
Serbest Yazı
Yazılarınıza Görseller Bağlantılar Ekleyebilirsiniz
Kişisel Test
Kişiliğe dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Basit Test
Bilgiyi kontrol etmek isteyen doğru ve yanlış cevaplı sorular dizisi
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama yapmak
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Geri Sayım Listesi
Klasik İnternet Geri Sayım Listeleri
Oylanabilir Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı basın
Video
Youtube and Vimeo Embeds